KOLÍNSKÝ ZÁMEK - HRADNÍ BRÁNA

    Zbytek hradní věž u bývalého purkrabství byla pro lepší obranu předsunutá. Vůbec se neví jak byla věž vysoká. Zbytek kulatého schodiště napovídá, že by mohla mít alespoň jedno patro. Vstup do hradní brány je od východu. Na západní straně jsou zazděné vchody pro vozy a pěší, které mají pravoúhlé lůžka, do nich zapadaly zvedací mosty. Jsou tam také otvory pro řetězy zvedacího mostu. Otvor pro řetěz je také v interiéru. Ostění zapadních vchodů mají zachované krásné gotické prvky. Například draci s propletenými krky symbolizují porážku zla, maskaron ... Zachovaly se dvě střílny v předsunuté části na severní a jižní straně brány.

  • Zbytek hradní věže u bývalého purkrabství
  • Hradní věž byla pro lepší obranu předsunutá
  • Šířka hlavní hradební zdi - cca 2m
  • interiér - otvor pro řetěz zvedacího mostu
  • zazdění vchody věže do vnitřku hradu
  • Draci s propletenými krky symbolizují porážku zla
  • hradní věž z jihu
     "ZÁMECKÁ BRÁNA, tak jak ji dosud v Sokolské ulici spatřujeme, je pozůstatkem branného opatření zámku. Brána je nyní se strany ulice zazděna a rovněž je zazděna i bývalá branka pro pěší hned vlevo při ní. Kdysi se tudy velmi často, k nemalé zlosti i starosti opatrných konšelu města, vykrádala — za noční doby — měšťanská mládež a mladší řemeslníci do zámeckého šenku „na ostatním penízi" a tudy se také vracívali ze svých frejů, aby se vyhnuli konšelskému pokárání. Zámecká brána, byť i zazděná, je již bezmála poslední upomínkou obranného systému města (resp. zámku) a uchovala se jedině díky tomu, že dosud nebyla na překážku městskému ruchu, jenž neznal slitování ani se stavbami daleko památnějšími. Nad zazděnou hranou jest umístěn železný znak bývalého majitele kolínského panství Františka Horského z Horskýsfeldu (1801 – 1877)." ( * 12 )
Text je z roku 1946. Železný znák majitele panství tam není.