RADNICE - KARLOVO NÁMĚSTÍ
PRAVÁ BUDOVA - SOCHA RYTÍŘE ROLANDA

    Na štítu budovy je socha rytíře Rolanda od Vilíma Amorta. Symbolizoval trhová práva říšských měst.
http://www.spirit.cz/index.php/64-titulni2/16117-legendarni-rytiri: "CTNOSTNÝ OCHRÁNCE MĚST
    ...socha rytíře Rolanda znamená důležitý prvek mnoha významných středověkých sídel. Ctnostný rytíř oděný do římského oděvu i zbroje symbolizoval městská práva, nezávislost, svobodu a v přeneseném významu též prosperitu. Každý Roland svým obnaženým mečem dával najevo výstrahu všem ostatním, kteří by je jakkoliv odmítli respektovat. Například jasně zdůrazňoval nadřazenost městské moci nad mocí církevní. Dále zosobňoval tržní právo, chránil poctivé kupce i prodejce, avšak ostrá čepel nekompromisně signalizovala možnost užití nejvyššího trestu vůči komukoli, kdo se odváží porušit přesně stanovená pravidla.
 • Opřen o meč a dřevce svého kopí,
 • hrdě stojíš nad průčelím radnice...
 • Rytířským pozdravem hrdého postoje vítej každého,
 • kdo přichází s dobrými úmysly a s čistým srdcem
 • a dřevcem svého kopí a svým pádným mečem
 • chraň město naše před každým nepřítelem!
 • … V sedmi stoletích, kolik bylo slávy
 • a požehnaného míru
 • a kolik let bídy a nelitostných vojen.
 • Kolikráte léta klídné pohody
 • byla vystřídana nevyslovitelným utrpením
 • a tuhým odříkáním nebo beznadějným zmatkem
 • Kolik bylo let neúmorné práce
 • a klíčících nadějí...
 • ...Šťastně jsi přečkalo dobu temna
 • a léta poroby a ponížení.
 • Kéž slunce míru a požehnané pohody
 • již navždy září nad Tebou,
 • město rodné, město milované.
 • Vojtěch Prášek, v Kolíně roku 1945


    Z tohoto důvodu se sochy Rolanda nejčastěji vyskytují právě na budovách radnic, nedalekých sloupech, případně v jejich těsné blízkosti. Anebo u bývalých areálů hlavních tržišť. Němé sochy Rolandů jednoduše zaštiťovaly garanci ochrany, obchodní poctivosti, bezpečnosti, včetně respektování zákona. A pochopitelně tím pádem zvyšovaly atraktivitu dotyčného města.
    Během hlavní éry Rolandů se některá respektovaná německá střediska pyšnila označením „Rolandova města“. Traduje se, že inspirací Rolandů se stal stejnojmenný legendární rytíř, palatin prvního císaře Svaté říše římské Karla Velikého a známý udatný bojovník – hlavní hrdina známého eposu Písně o Rolandovi. A zbraň pevně sevřená jeho pažemi pochopitelně znázorňovala bájný meč Durendal. Druhá varianta umisťuje kořeny Rolandů ke slovu Rollen, tedy následně zkomolenému výrazu pro svitky, respektive listiny, privilegia. Poslední hypotéza zase vychází ze staroněmeckého Rolla, což údajně znamenalo mýto.
    Jelikož vznik Rolandů úzce souvisí se saským právem a také Hanzou, setkáme se s nimi hlavně na německy hovořících územích. Tudíž socha Rolanda zpestřila polskou Vratislav či dolnorakouský Drosendorf. Ale Roland se nám zatoulal i do chorvatského Dubrovníku, kde pod jménem Orlando bděl nad bezpečím obchodních korábů této malé, nicméně tuze bohaté, městské republiky. Bezesporu nejproslulejší Roland, který se dočkal zápisu do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, se tyčí před radnicí v severoněmeckých Brémách. A je to opravdu kolos, vždyť přesahuje výšku pěti metrů. Pochází z počátku patnáctého století. Tehdy obliba Rolandů zrovna vrcholila. Dnes jsou ale originální díly brémského giganta deponovány uvnitř muzea."