ŘEKA LABE U KOLÍNA

    Přes Labe vedou dva silniční mosty, jeden železniční a dvě lávky pro chodce a cyklisty. Převoz přes Labe ( rok 2021 ) už neexistuje. Jsou zde dva ostrovy - Horní a Kmochův, přístav, zdymadlo a vodní elektrárnu. Ta je v provozu od roku 1931.Teď má sedm turbín o celkovém výkonu 945 kW. Roční produkce hydroelektrárny je 4 500 MWh, což představuje roční spotřebu elektřiny přibližně 1 500 domácností.
    Původně byly v Kolíně na řece tři mlýny.
    Na levém břehu:
- tam, kde je nyní  nádraží. Mlýn již neexistuje.
- pod městskou zdí ( podzámecký ), teď Formánkovský. Je nefunkční
    Na pravém břehu ( na Zálabí ):
- podskalský, nyní Radimského mlýn ,je rovněž nefunkční..
Přístav Kolín - provozují České přístavy a.s.
    Nachází se na levém břehu Labe, v 83,3-85,6 říčním kilometru. Pozemní část 6,8 ha.
  • stmost03
  • kmostrov01
  • stmost01
  • stmost02
  • mlynrad01
  • zams09
  • zams09
  • os12
  • os12
  • os12
    Napojení na silnici a železniční vlečku.
Regulace Labe, text z r. 1922:
"Úprava Labe v Kolíně tvoří část úpravy celého středního Labe z Mělníka do Jaroměře. Úpravou touto docíliti se má jednak splavnění Labe pro lodě, jednak racionelnější využití vodních sil a konečně odstranění škodlivých zátop letních, pojištění hladkého odchodu ledu a jarních vod. Následkem snadné odplavitelnosti zemin, ve kterých jest Labské koryto zaříznuto, jest pohyb materiálu, zejména písku v Labi veliký. Proto ponecháno jsouc řečiště samo sobě, zdivočilo časem a utvořilo ostré zátočiny. Břehy na délku celých kilometrů jsou strhány a každá velká voda porušuje je a materiál na jiná místa přenáší. Při nové úpravě lze starého řečiště použíti jen částečně, jinak jest nutno zřizovati četné průkopy. Nové řečiště obdrží tok mírně vlnitý a zkrátí se v trati Mělník—Jaroměř z 223,3 km na 180,3 km.
Břehy opevní se pod vodou kamenným záhozem, nad vodou buď dlažbou, neb betonovými deskami. Aby urychlil se odchod velkých vod a ledu, zřídí se na místě jezů pevných jezy sklopné, které při velkých vodách možno sklopiti a tak celé řečiště pro odchod vody uvolniti. Voda, pohyblivými jezy zvednuta bude sloužiti jednak k využití vodní síly, jednak ku docílení plavební hloubky stanovené na hloubku 21 m. Na Labi zřízeno bude celkem 30 zdrží, z nichž Kolínská počínaje od Mělníka jest XIV. Doprava lodí díti se bude pravidelně parníky, pro místní dopravu zřízena bude potahová stezka podél celého Labe, aby tah lodí byl možný i koňmi.
Současně s regulací prováděti se budou i odvodňovací strouhy pro účele zemědělské, aby vysušily se zabahněné plochy kol Labe se nacházející a využily se buď jako luka, prutníky neb pole.
Částečná úprava řečiště Labského v Kolíně počíná u Hánína a končí pod chemickou lučební továrnou. Labe odvádí v Kolíně při nejnižším stavu 11 sekundometrů, při nejvyšším stavu 770 sekundometrů vody. Nové řečiště v obvodu města Kolína upraveno bude pro odvedení veškeré katastrofální vody. V celku použito v této trati starého řečiště, jen u Hánína a spodního ostrova zaříznuto Labe do nového řečiště. Nad železničním mostem zřízeno na levém břehu překladiště, které bude spojeno s nádražím kolínským vlečnou dráhou. Spodní stavba této vlečky jest hotova a tvoří zároveň levostrannou inundační hráz. Pod mostem železničním zřízen jest brod pro koně a náplavka na vykládání písku. Na pravém břehu umístěna jest pro Zálabí náplavka nad mostem železničním a pod ním zřídí se překladiště pro Zálabský cukrovar.
U horního ostrova používá se levého ramene pro vlastní řečiště, pravého pak pro plavební kanály, komorové a vlakové plavidlo. Stávající silniční most, který již jest velice chatrný se zruší a zřídí se železobetonový most, který na straně městské povede přes dráhu a zaúsťovati bude do Rubešovy ulice, na straně Zálabské ústiti bude na Veltrubskou silnici. Most bude míti celkem 8 otvorů,. z nichž jeden bude pro dráhu, tři pro řečiště, jeden pro plavební kanál a dva pro oboustranné nábřeží. Šířka nového mostu bude 12 m, z čehož jízdní dráha 9 m a chodníky po 1.50 m. Na straně městské nad dráhou zřídí se předmostí 20 m široké. Spojení s nádražím, překladištěm a náplavkou docílí se rampou 15 m širokou. Nosná konstrukce mostu sestávati bude ze dvou segmentových pásů 3 m širokých, železobetonových, vlastní vozovka rovněž železobetonová spočívati bude na pásech pomocí železobetonových sloupků. Pod mostem nalézati se budou jednak pohyblivé jezy válcové ve třech otvorech a jednak hydroelektrická centrála o 4 turbinách.
Pravý a levý jez válcový jsou válce normální, které při otevírání pro velkou vodu pohybovati se budou nahoru. Prostřední pak jez válcový pohybovati se bude při otevírání dolů pod dno řečiště. Jest to konstrukce v Kolíně prvně provedená. Výhoda tohoto systému spočívá v tom, že voda při propouštění jako u jezů pevných přepadá, čímž ztrácí na rychlosti a tím také zamezuje se vymílání řečiště pod jezem. Jez tento má též zařízení k vytažení nad vodu, však jen za účelem oprav neb obnovení nátěru. Pohyb jezu zařízen jest jednak na pohon ruční, jednak na pohon elektrický. Starý jez dřevěný, nacházející se mezi mlýny, se zboří. U dolního Sokolského Ostrova použije se pravého ramene jako řečiště. Levé rameno se v hořejší části pod mlýnem podzámeckým od nového řečiště oddělí hrází a použije se jako přístaviště pro přezimování lodí. V horní jeho části nad lávkou na ostrově upraví se říční lázně. Voda v tomto rameni oživovati se bude vodou z nadjezí, přiváděnou rourou v průměru 60 cm. Vody této použito bude zároveň ku pohonu turbiny, která umístěna bude nad zahradou p. inž. Formánka na levém břehu a hnáti bude vodu do Zámeckého pivovaru a městských kašen. Pod Sokolským ostrovem zřídí se na levém břehu náplavka na písek a pod ní velké veřejné překladiště a pod tímto překladiště pro chemickou továrnu. Spojení tohoto překladiště s dráhou docílí se vlečkou z nákladní stanice Ohrada.
S regulačními pracemi počato v Kolíně na jaře V roce 1913. V roce 1913 a 1914 upravena část řečiště směrem od silničního mostu k Hánínu a provedeno založení tří pilířů mostních v jímce. Ježto skála v těchto místech zapadá až 22 m pod hladinu vodní, bylo nutno provésti založení těchto pilířů na stojatý rošt, jenž zhotoven byl ze železobetonových pilot 15 m. dlouhých, v průřezu 40/40 cm silných a 6000 kg vážících. K zaberanění těchto pilot použito beranidla 22 m vysokého, jehož kladivo vážilo 4000 kg. Ježto materiál nad skálou pozůstává z větší části z tekoucího písku, bylo nutno, aby při vzedmutí vody tato pod jez se neprotlačovala, odděliti zdrž nad jezem od zdrže pod jezem vodotěsným uzavřením. Toto uzavření zřízeno ze stětové stěny železné systém ,,Rausome". Jsou to železné stětovky, které zasahují do sebe drážkou. Jsou až 15 m vysoké a všude na skálu zaberaněné.
Nastavší válka velmi rušivě působila na postup dalších prací. Následkem nedostatku pracovních sil byla úprava říční vůbec zastavena a pokračováno jen ve stavbě jezu. Ke konci roku 1915 dala vojenská správa podnikatelství k disposici italské zajatce. Následkem obtížného opatřování aprovisace musel býti počet jejich v roce 1916 a 1917 silně redukován a tím i postup veškerých prací byl zdržován. — Začátkem roku 1915 zmontován jez v pravém otvoru. Během války dostavěny prostřední a levostranný otvor jezový. V roce 1920 zajímkováno pravé rameno u horního ostrova a počato se stavbou komorového plavidla. Plavidlo bude míti šířky 12 m, užitečné délky 85 m a 3 m hloubky a bude tudíž zařízeno k proplavování lodí 80 ni dlouhých, 9 m širokých o 2 m ponoru a nostnosti 1000 tun čili 100 plně naložených železničních vozů. Pod komorovým plavidlem možno zříditi v budoucnosti vlakové plavidlo, které pojme 4 lodě. Část tohoto vlakového plavidla bude současně postavena, a sice v obvodu mostu, aby při jeho stavbě v budoucnu nebyl zakládáním jeho jednak most ohrožen, jednak aby bylo možno dopravu lodní i během stavby udržeti v chodu.
Pokud se týká stavby silničního mostu, pokročila stavba jeho do té míry, že v roce 1921 založeny budou veškeré pilíře jeho a v roce 1922 hodlá se přikročiti ku stavbě vozovky. Práce tato rozpočtena jest na dva roky, takže nenastanou-li nějaké nepředvídané překážky, bude moci býti ke konci roku 1923 nový most otevřen. Do té doby budou i ostatní práce hotovy. Ing. Ladislav Havelka" (*31)